Η Ithaca αναζητεί Development & Marketing Coordinator

Περιγραφή

Σύνοψη Θέσης

Η Ithaca αναζητεί ένα νέο και δημιουργικό άτομο για να καλύψει τη θέση του Development & Marketing Coordinator. Θα είναι υπεύθυνος/η για την εφαρμογή του πλάνου χρηματοδοτήσεων και επικοινωνίας της οργάνωσης και για την υποστήριξη της λειτουργίας της, σε άμεση συνεργασία με τον Operations Manager, με σκοπό την εξέλιξή του/της και την ανάληψη μεγαλύτερων ευθυνών εντός του Οργανισμού.

Καθήκοντα:

 Συντονισμός και συνεργασία με την ομάδα της Ithaca για την υλοποίηση του πλάνου ανεύρεσης πόρων.

 Σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης στα Ελληνικά και τα Αγγλικά και υποβολή σε

εταιρείες, ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς και διαγωνισμούς.

 Έρευνα σχετικά με πιθανές ευκαιρίες χρηματοδότησης.

 Επικοινωνία και reporting σε υπάρχοντες χρηματοδότες.

 Υποστήριξη στις ενέργειες marketing της Ithaca με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το έργο της.

 Διαχείριση social media, ιστοσελίδας και newsletter.

 Υποστήριξη του υπευθύνου λειτουργίας (Operations Manager) στα καθημερινά του καθήκοντα, στη διαχείριση, το συντονισμό και τη λειτουργία της οργάνωσης.

Προφίλ:

 Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ κατά προτίμηση σε τομέα Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών, ή Marketing και Επικοινωνίας.

 Άριστη γνώση MS Office (Word, PowerPoint, Excel, κλπ)

 Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

 Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο marketing ή στην ανεύρεση πόρων θα εκτιμηθεί.

 Εθελοντική εργασία σε ΜΚΟ θα εκτιμηθεί.

 Οργανωτικές ικανότητες.

 Δυνατότητα ταυτόχρονης ανάληψης καθηκόντων και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων.

 Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα να λειτουργεί εντός ομάδας.

 Ανεπτυγμένες διαπροσωπικές ικανότητες και ικανότητες παρουσίασης.

 Ενσυναίσθηση και κοινωνική ευαισθησία.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες Θέσης:

 Τόπος: Αθήνα

 Σύμβαση αορίστου χρόνου.

 Αναφορά σε Operations Manager.

 Εργασία σε Μ.Κ.Ο. με καινοτόμο χαρακτήρα.

 Ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανέλιξης.

 Εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών.

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ithacalaundry.gr